Polityka prywatności strony i sklepu internetowego Centrum Leczenia Bólu.

www.centrumleczeniabolu.com

Podstawa przetwarzania.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO.

Administrator.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Leczenia Bólu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 30/63, KRS: 0000809341, NIP: 5252805059, REGON: 384662769.

Przetwarzane dane.

1. Gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe obejmujące: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail, login i hasło użytkownika, adres IP komputera, z którego dokonano zamówienia lub rejestracji konta.
2. Ze względu na możliwość sprzedaży produktów mogących wskazywać na Państwa stan zdrowia, przetwarzamy również Państwa dane wrażliwe: informacje dotyczące zdrowia lub inne informacje mogące wskazywać na stan zdrowia.
3. Państwa dane osobowe będą zbierane przy rejestracji konta użytkownika lub dokonywania zamówienia przez nasz sklep internetowy, służyć będą do tego celu: formularz rejestracji konta użytkownika, formularz zamówienia, oraz w przypadku wyrażenia przez Państwa chęci otrzymywania informacji handlowych formularz zapisu na newsletter.

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych.

Dane będą przetwarzane w celu:

1. Prowadzenia konta użytkownika od momentu rejestracji konta przez użytkownika do momentu likwidacji konta użytkownika na żądanie użytkownika – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
2. Zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów za pośrednictwem Portalu – do czasu zakończenia realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO.
3. Realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu za pośrednictwem sklepu internetowego, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO.
4. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator albo Państwo możecie mieć w stosunku do siebie (w tym danych zawartych w Koncie Użytkownika, danych dotyczących umów sprzedaży produktów za pośrednictwem sklepu) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO – przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa w szczególności przepisów Kodeksu Cywilnego.
5. Wysyłania newslettera z treściami informacyjnymi dotyczącymi ochrony zdrowia, produktów oferowanych przez Administratora, aż do cofnięcia zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
6. Wyświetlania reklam spersonalizowanych na stronie sklepu internetowego, w tym zrozumienia procesów zakupowych i powiązań między produktami, na podstawie historii zakupów, produktów znajdujących się w koszyku klienta oraz historii przeglądanych produktów – aż do wniesienia sprzeciwu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dobrowolność podana danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie.

1. Podanie danych jest dobrowolne. W zakresie wskazanym w Regulaminie podanie danych jest konieczne w celu Rejestracji lub złożenia i realizacji Zamówienia.
2. Mogą Państwo podać swoje dane osobowe, nie wyrażając jednocześnie zgody na ich przetwarzanie w celu otrzymywania newslettera.
3. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w powyższych celach, mogą Państwo w każdej chwili cofnąć tą zgodę. Mogą Państwo tego dokonać kontaktując się z nami na adres poczty elektronicznej info@centrumleczeniabolu.com pod nr telefonu +48 574306309 lub w naszej placówce przy ulicy Bankowej 8 w Jeleniej Górze. Zgodę na otrzymywanie newsletter mogą Państwo cofnąć również klikając w odpowiedni link, umieszczony w każdym newsletterze. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Państwa prawa.

1. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.
2. Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym na przykład podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia sklepu internetowego, dostawcy usług logistycznych, podmioty którym Administrator zlecił prowadzenie obsługi klienta, pracownicy i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów – w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub wynikających z umów, jakie zawarli Państwo z Administratorem.
3. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.
4. W przypadku wątpliwości, pytań lub chęci zgłoszenia skargi mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@centrumleczeniabolu.com .

Zabezpieczenie Państwa danych osobowych.

1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

Pozostałe postanowienia polityki prywatności.

1. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.
2. Informacje dotyczące wykorzystania plików cookies zawarte są w Polityce Cookies.
3. Polityka prywatności stanowi integralną część regulaminu, użytkownik akceptujący regulamin jednocześnie akceptuję politykę prywatności.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis sklep internetowy obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.