Klauzula Informacyjna pacjenta Centrum Leczenia Bólu Sp z o.o.

 

W celu ochrony i przejrzystości przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  zwane dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Leczenia Bólu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 30/63.
 2. Zbieramy i przetwarzamy Państwa dane osobowe dotyczące zdrowia w celu ochrony zdrowia, świadczenia usług medycznych, leczenia oraz zarządzania usługami medycznymi.
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 4. Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane do celów marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku gdy wyrazili Państwo na to zgodę.
 5. Okres przechowywania Państwa danych osobowych dotyczących stanu zdrowia będzie wynosił 20 lat zgodnie z obowiązkiem nałożonym na nas przez ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta art. 29 ust. 1. W przypadku danych osobowych przetwarzanych dla celów marketingowych będą one przetwarzane do momentu wycofania zgody. Po upływie wyżej wymienionego okresu Państwa dane osobowe będą usuwane lub poddawane animizacji.
 6. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane naszym partnerom zapewniającym placówce odpowiednie działanie w zakresie np. infrastruktury technicznej, informatycznej, księgowej i innych sprawa związanych z bieżącą działalnością placówki.
 7. Państwa dane osobowo nie będą przekazywane do państw trzecich.

Mają Państwo prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii;
 2. sprostowania, poprawienia swoich danych;
 3. usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania;
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. przenoszenia danych;
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.